Bahagian Kewangan, Perolehan & Pembangunan

Aliran peruntukan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia diuruskan oleh Bahagian Kewangan, Perolehan dan Pembangunan. Bahagian ini bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tugas-tugas berkaitan dengan kewangan, belanjawan, perolehan dan projek-projek pembangunan jabatan supaya ianya dapat diuruskan dengan lancer dan berkesan.

Objektif

 • Objektif utama bahagian ini adalah mendapatkan peruntukan perbelanjaan di bawah Anggaran Belanja Mengurus(ABM) dan Belanja Pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) yang diperlukan oleh jabatan dan seterusnya .
 • mengagihkan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) mengikut keperluan masing-masing, melaksanakan proses perolehan.
 • Jabatan dan memantau, menguruskan kewangan Jabatan dan Memandu perlaksanaan projek-projek Jabatan.

Fungsi

Untuk memastikan keberkesanan pengurusan dan kawalan kewangan jabatan, bahagian ini dibahagikan kepada 4 seksyen iaitu:

1. Seksyen Belanjawan

 • Mengurus dan menyedia cadangan bajet tahunan Jabatan bagi perbelanjaan Mengurus.
 • Menyedia agihan dan mengeluarkan waran peruntukan kepada semua pusat Tanggungjawab. (PTJ)
 • Memperoses permohonan peruntukan tambahan dari PTJ.
 • Menyediakan Permohonan Vireman kepada bahagian kewangan, KKDN.
 • Memproses Waran Perjalanan Udara/Darat Jabatan.
 • Memproses Permohonan Kakitangan Untuk skim pinjaman kerajaan bagi pembelian kenderaan dan computer.
 • Mengurus hal-hal pentadbiran bahagian.

2. Seksyen Akaun

 • Bertangungjawab memantau perbelanjaan Jabatan berdasarkan prosedur kewangan.
 • Memproses waran peruntukan Jabatan.
 • Menyelia dan mengawal Peruntukan semasa Jabatan dan PTJ dengan laporan penyata Perbelanjaan Mengurus Bulanan dan penyata Penyesuaian Bulanan.
 • Memproses pembayaran baucer bagi semua perbelanjaan Jabatan.
 • Mengurus pelarasan gaji / elaun memangku / tanggungkerja kakitangan.
 • Melaksanakan naziran dan penyemakan mengejut ke atas PTJ dan menyediakan jawapan bagi teguran audit.
 • Menyemak dan memproses permohonan pendahuluan diri, tuntutan perbelanjaan dan elaun lebih masa.
 • Memproses permohonan Panjar Wang Runcit.
 • Mengurus dan memastikankeberkesanan sisten eSPKB.
 • Urusetia bagi Mensyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

2. Seksyen Perolehan

 • Bertanggungjawab memantau perolehan Jabatan mengikut tatacara perolehan dan prosedur kewangan.
 • Memproses permohonan bekalan / Perkhidmatan Jabatan.
 • Memproses dan mengemaskini pendaftaran syarikat pembekal.
 • Mengurus dan memastikan keberkesanan system ePerolehan.

2. Seksyen Pembangunan

 • Bertanggungjawab memantau peruntukan Jabatan bagi Projek pembangunan.
 • Menyediakan laporan prestasi perlaksanaan projek pembangunan kepada Bahagian Kewangan KKDN.
 • Mengurus dan menyediakan perlaksanaan projek pembangunan Jabatan.
 • Mengurus perolehan tanah untuk pejabat-pejabat negeri, daerah dan pusat latihan Pertahanan Awammelalui permohonan pengambilan balik tanah, permohonan tanah dan pembelian tanah.
 • Mengurus hal-hal berkaitan pampas an dan premium tanah.
 • Mengurus, mengemaskini dan memastikan keberkesanan system pemantauan Projek ll.
 • Mengkaji dan membuat penilaian ke atas tuntutan bayaran oleh kontraktor atau pemaju projek.

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila Hubungi :

Kalaichelvi A/P Rajagopal
Pengarah
Bahagian Kewangan, Perolehan dan Pembangunan
Ibu Pejabat, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

No Tel : 03-8920 6170
No Fax : 03-8920 6360
Email : kalaichelvi@civildefence.gov.my

 17,553 total views,  20 views today